Общи условия

Добре дошли в www.naredba18.com, който е управляван от Инвойсинг солюшънс България АД, ЕИК: 203314773, адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. "Рашо Рашев" № 4, ет. 2, офис 12.

1. Обща информация и основни понятия

1.1. С използването на интернет страницата www.naredba18.com Потребителят се съгласява изрично, че компанията собственик на този уеб сайт има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Инвойсинг солюшънс България АД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до интернет страницата Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от Инвойсинг солюшънс България АД услуги и да прекратите договора.

1.2. Услугите не са свързани с допълнителни разходи за потребителя;

1.3. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва сайта на Инвойсинг солюшънс България АД.
 "УСЛУГА/и" на сайта включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни данни на сайта.

2. Поверителност

Инвойсинг солюшънс България АД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Декларация за поверителност, с която можете да се запознаете тук.
Тя е неразделна част от Общите условия.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. Инвойсинг солюшънс България АД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

3.2. Инвойсинг солюшънс България АД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на този сайт.

3.3. Инвойсинг солюшънс България АД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

4. Промени

Инвойсинг солюшънс България АД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 12.02.2019 г.

Благодарим Ви, че ще спазвате тези Общи условия.